Հայոց լեզու

Բառագիտություն

23․ Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից։

3․ խայտաբղետ-երփներանգ, մարմանդ-թեժ, կողմ-դեմ

24․ Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերն են համանուններ։

1․ անկար ժողովուրդ — անկար ժողովուրդ

25․ Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերը համանուններ չեն։

3․ գորշ օրեր — գորշ վերարկու

26. Ո՞ր տարբերակի ընդգծված բառերը համանուններ չեն։

3․ սուր-սրածայր, հատու, սուր-սրամիտ

27. Ընդգծվածներից ո՞րն է մյուս երեքին համանուն։

2․ <Անցավ գլուխդ ցավի տակ մի դիր>,— ասում է ժողովուրդը։

28. Ընդգծվածներից ո՞րն է մյուս երեքին համանուն։

3․ Եթե ամբողջ ուժով հրի փակված դուռը, գուցե կարողանա տապալել այն։

29. Փակագծերում տրված բառերից մեկը տվյալ նախադասության համապատասխանում է, մյուսը՝ ոչ. ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ։

4․ ա-2, բ-1, գ-1, դ-1

30. Փակագծերում տրված բառերից մեկը տվյալ նախադասությանը համապատասխանում է, մյուսը՝ ոչ. ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ։

1․ ա-2, բ-1, գ-1, դ-2

31. Փակագծերում տրված բառերից մեկը տվյալ նախադասությանը համապատասխանում է, մյուսը՝ ոչ. ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններնե են ճիշտ:

1) ա-1, բ-2, գ-1, դ-1

32. Ո՞ր տարբերակում բառի սխալ բացատրություն կա:

2) ծերպ – մի բանի մեջ բացված ճեղք, զազիր-սարսափ առաջացնող

33. Ո՞ր տարբերակում բառի սխալ բացատրություն կա:

3) երե-որսի կենդանի, ոստրե-թանկարժեք քար

34. Ո՞ր տարբերակում բառի սխալ բացատրություն կա:

2) հանգրվան- հանգստանալու տեղ, ծխնի- որոշ ժամանակ ծխի մեջ պահած

35. Ո՞ր տարբերակում բառի սխալ բացատրություն չկա:

4) աղանդ- տվյալ եկեղեցու դավանանքից շեղվող ուսմունք, արոր- հող հերկելու գործիք

36. Ո՞ր տարբերակում բառի սխալ բացատրություն չկա:

1) մեղանչել- մեղք գործել, երկնուղեշ- դեպի երկինք ձգվող ճյուղերով

37. Բառերից քանիսի՞ իմաստի բացատրությունն է սխալ:

1) մեկի

38. Տրված բառիմաստները համապատասխանում են աջ շարքի բառերից չորսին. ո՞ր շարքի բոլոր պատասխաններն են ճիշտ:

3) 1-դ, 2-գ, 3-ա, 4-ե

39. Ո՞րը գամել բառի փոխաբերական իմաստներից չէ:

3) անարգանքի ենթակել մարդուն

40. Ո՞ր շարքի բոլոր բառակապակցություններում փոխաբերական իմաստով գործածված բառ կա:

3) մեղքերի մրրիկ, խարխուլ մակույկ, հույսի ճրագ

Քննական թեստեր

9-4

10-4

11-4

12-2

13-4

14-4

15-4

16-1

17-4

18-4

19-1

20-3

32-2

33-3

3 թեստ

9-1

10-1

11-1

12-3

13-3

14-1

15-1

16-1

17-4

18-3

19-2

20-4

37-5

41-2,3,5,6

42-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

43-1, 2, 3,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s