Մաթեմատիկա

13.11.2020

11-22

ա) Քանի որ Sկողմ հավասար է 2πrh ապա 2 x Sկողմ հավասար կլինի 2πr 2h: Կրկնակի մեծացնելու համար կրկնակի կմեծանա 2 անգամ h-ի դեպքում։

բ) Քանի որ Sկողմ հավասար է 2πrh գումարած 2πrքառ․= 2πr(H+r) հետևաբար S/2կողմ կստանանք R/2 ։

Պատ՝․Փոքրացնել շառավիղը 2 անգամ։

13.

h=20սմ=2դմ

r=10սմ=1դմ

Sլրիվ կամ մեծ կամ փոքր 18դմ․ քառ․

Sլրիվ=2πr(r+h)= 2*3,1*1(2+1)=18,6

Պատ՝․18,6>18 դմ

14․

ա)

S1կողմ․=2*πRH=2*π*4*2=16π

S2կողմ.=2*π*2*4=16π

բ)

S1լրիվ=2πR(R+H)=2π*4(4+2)=48π

S2լրիվ=2πR(R+H)=2π*2(2+4)=24π

15.

Sհիմք*3=Sկողմ․

πrքառ․*3=2πRh

3R=2h

h=3/2R=1,5R

16.

R=1մ

h=2,5մ

1 տուփ=2մ քառ․-ի

Քանի տուփ ներկ է հարկ․-?

Sլրիվ=2πR(h+R)=2*π*1*3,5=21,7

21,7/2=10,8

Պատ՝․ 11 տուփ

10.11.2020

1-11

1.

R=8սմ

c=?

C=2πR=16πսմ

2․

AM=10սմ

MB=10սմ

S1=πx10 2-100π

S2=πx20 2=400π

S3=S2-S1=300π

Պատ՝․100π, 300π

4․

H=r

Cքառ․=2rքառ․

r/h=1/2

5.

P=80սմ

h=80/4=20սմ

r=h/2=10սմ

Պատ՝․10սմ, 20սմ

6․

ա)սխալ

բ)ճիշտ

գ)սխալ

դ)???

7․ Այո հնարավոր է։

8․

ա)գլան

բ)գլան

9․ գլանաձև մարմին (Դիսկի նման)

29.09.2020

1.Լուծեք հավասարւմների համակարգը:
y=-5x+7
{
x-3y-11=0
x-3(-5x+7)-11=0
x=2
y=-5×2+7
y=-3
(x,y)=(2,-3)

2.Երկու թվերի գումարը 10 է, իսկ տարբերությունը՝4 : Գտեք այդ թվերը:
x+y=10
x-y=4
7+3=10
7-3=4
2x=10+4=14
x=7
y=10-7=3
x-7, y-3

 1. 30 սովորողներից բաղկացած դասարանի համար գնեցին 1000 և 1500 դրամանոց թատրոնի տոմսեր:Առանձին-առանձին տարբեր արժեքի քանի՞ տոմս են գնել, եթե դրանց ընդհանուր արժեքը կազմել է 35000 դրամ:
  1000դր․ X հատ
  1500դր․ Y հատ
  Էժան տոմս, թանգ տոմս- ?

x+y=30
1000 X+1500 Y=35000
1000(X : 1,5 Y)=35000
X+1,5 Y=35
x+y=30
0,5 Y=5 Y=10 X=30-10=20
20×1000+10×1500=35000
Պատ՝20 հատ 1000, 10 հատ 1500․

4.Մի թվի 5%-ը և մյուս թվի 4%-ը միասին կազմում են 46, իսկ առաջին թվի 4%-ը և երկրորդ թվի 5%-ը միասին կազմում են 44:Գտեք այյդ թվերը:
x *5%+y * 4%=46
x * 5/100+y4/100=46 x1/20+y*1/25=46
1/20x+1/25=46
5x+4y=4600

5.Գտեք թվային արտահայտության արժեքը.
40=0
37/33=34
4-2=1/16

6.Կրճատեք կոտորակը.
48x3y4z5/56xy2z8=6x2y2/7z3

7.Ձևափոխեք հանրահաշվական կոտորակի:
2m/m-n:3an/m-n
2m/m-n x m-n/3an
2m x 1/3an
2m/3an

1.1. Տրված է DEC եռանկյունը: ∠D=34°, ∠E=51°: Որոշիր ∠C անկյան մեծությունը:
 Պատասխան՝ ∠C=°:
<C= 180°-(<D+<E)=180°-85°=95°
<C=95°

 
1.2. Տրված է ուղղանկյուն եռանկյուն, որի սուր անկյուններից մեկի մեծությունը 28° է: Որոշիր այդ եռանկյան մյուս սուր անկյան մեծությունը:  
 Երկրորդ սուր անկյան մեծությունը ° է
<X=180°-(28°+90°)=62°
Պատասխան՝62°

2.Եթե գագաթի անկյունը 124.5°-ով մեծ է հիմքին առընթեր անկյունից, ապա հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունը հավասար է °-ի:
Հիմքին առընթեր անկ․ նշ․ X
x+x+(124,5°+x)=180°
3x=180°-124,5°=55,5°
x=55,5°:3=18,5°
x=18,5°

 
3.Եռանկյան բարձրությունները հատվում են O կետում:
 
Տրված է, որ ∡A=78°, ∡B=59°
 
Որոշիր ∡AOB-ն:
 
∡AOB=°-ի:

∡ABD=180°- (∡A+∡ADB)=180°-(78°+90°)=12°
∡C=180°-(∡A+∡B)= 180°-(78°+59°)=43°
∡BOE=180°-(43°+90°)=180°-133°=47°
∡AOB=180°-47°=133°

4.Շրջանագծում տարված են d տրամագիծը, r շառավիղը և h լարը:
 Ընտրիր նրանց վերաբերյալ ճիշտ պնդումը:
⦁ r=d:2 Ճիշտ պնդում
⦁ d=r+h Սխալ պնդում
⦁ h=r:2 Սխալ պնդում

5.Գծիր տրված O և B կենտրոններով և r1=14.4 սմ, r2=3.1 սմ շառավիղներով շրջանագծեր, այնպես, որ դրանք ունենան մեկ ընդհանուր կետ:
 
Որոշիր OB հեռավորությունը:
 
Առաջինը գրի՛ր մեծ թիվը:
 
OB=17,5 սմ կամ OB = սմ OB=OA+AB=14,4+3,1=17,5

6.Տրված է O կենտրոնով շրջանագիծ և նրա երկու տրամագծերը՝ AB -ն և CD -ն:
Որոշիր AOD եռանկյան պարագիծը, եթե CB=14 սմ, AB=65 սմ:
 

 1. Ձևակերպիր շրջանագծի շառավղի հատկությունը՝
   շրջանագծի բոլոր շառավիղներն ունեն կենտրոնից նույն հեռավորությունը :
   2. Նշիր AOD եռանկյանը հավասար եռանկյունը՝ AOD=COB :
  3. PAOD=65+14=79 սմ:

AO+OD=65սմ

7.ABC եռանկյան BC կողմի միջնուղղահայացը հատում է AC կողմը D կետում: Որոշիր AD և DC հատվածների երկարությունները, եթե BD=21 սմ և AC=28 սմ:
 
AD=21 սմ:
 
DC=7սմ:

BE=EC
DE⊥BC հետևաբար BD=DC=21սմ
AD=AC-DC=7սմ

8.K կետից ուղղին տարված են KL ուղղահայացը և KR թեքը:Որոշիր K կետի հեռավորությունը ուղղից, եթե ուղղահայացի և թեքի երկարությունների գումարը 39 սմ է, իսկ դրանց տարբերությունը՝ 1 սմ:
 
KR+KL=39սմ

 • 2KR=40սմ KR=20սմ KL=KR-1=19սմ
  KR-KL=1սմ

Պատասխան՝ կետի հեռավորությունը ուղղից  19սմ է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s